Lit RPG Heaven Logo

Learn Swedish with Isekai Stories – Kidnappad till en annan värld

Chapter 11 Study Guide – Kapitel 11 Studiehandledning

What if things had been said differently in this chapter? Tänk om saker och ting hade sagts annorlunda i det här kapitlet?

 

While the smoke is clearing I don’t hear any movement. / Medan röken försvinner hör jag inga rörelser.

While the smoke is clearing I don’t hear any movement. / Medan den svarta röken försvinner hör jag inga rörelser.

I felt around and was relieved when I was all in one piece and not burned. Yumi was also doing well too, and mostly undamaged, but I could tell she was hurting and she did have a whole slew of minor scratches and smaller cuts. / Jag kände runt och var lättad när jag var helt i ett stycke och inte brände mig. Yumi mådde också bra, och mestadels oskadad, men jag kunde se att hon hade ont och hon hade en hel massa små repor och mindre skärsår.

We felt around… /  Vi kände runt och

They felt around… / De kände sig runt och

He felt around… / Han kände sig runt och / She felt around… / Hon kände sig runt och\

 

 

 

Breaking it down into parts. / Dela upp det i delar…

 

“Can you move?” I whispered to Yumi. / “Kan du flytta på dig?” viskade jag till Yumi.

Our eyes met and she nodded briefly. I could see in her heart she was trusting that at least the two of us were alive and could still possibly get out of here. It was like a faint spark of hope in her eyes. / Våra ögon möttes och hon nickade kort. Jag kunde se i hennes hjärta att hon litade på att åtminstone vi två levde och fortfarande kunde komma härifrån. Det var som en svag gnista av hopp i hennes ögon.

Våra ögon… Our eyes

möttes och… met and

hon nickade kort…. she nodded short/briefly.

Jag kunde se i hennes hjärta att hon litade på att åtminstone vi två levde och fortfarande kunde komma härifrån. Det var som en svag gnista av hopp i hennes ögon.

Jag kunde se …  I could see…

i hennes hjärta att … in her heart that…

hon litade på att åtminstone … she trusted that at least

the two of us were alive … vi två levde

and could still / och kan fortfarande…

get out of here / gå ut härifrån / ta sig ut härifrån

 

 

Breaking it down into parts 2 … Att dela upp det i delar 2…

 

“Water,” pleaded Yuta / “Vatten,” vädjade Yuta

…while clutching the ground. / medan han höll fast i marken.

Nobody listens to him. / Ingen lyssnar på honom.

“Hurry! Check the barricade,” I said. / “Hast! Kolla barrikaden”, sa jag.

“Um…they’re gone?” someone said. / “Ehm… har de gått?” någon sa.

“I don’t see any orcs,” someone cried out. “Where did they go?” / “Jag ser inga orcher”, ropade någon. “Vart tog de vägen?”

“I don’t see any orcs,” … “Jag ser inga orcher,”

Someone cried out / Någon ropade/skrek ut

Someone yelled / någon skrek/

Someone raised their voice / Någon höjde rösten /

 

 

“What? They have to be here! Don’t let them get me!” some girl cried, bawling furiously. / “Vad? De måste vara här! Låt dem inte ta mig!” någon tjej grät och skrek ursinnigt.

“What? “Vad?

They have to be here! De måste vara här!

Don’t let them get me! Låt dem inte ta mig!”

some girl cried, bawling furiously / någon tjej grät och skrek ursinnigt.

 

“They have to be here! They might be hiding!” someone cried out in despair. / “De måste vara här! De kanske gömmer sig!” ropade någon i förtvivlan.

“They have to be here!” “De måste vara här!

They must be hiding!” De kanske gömmer sig!”

someone cried out in despair / ropade någon i förtvivlan.

 

“Don’t let them kill us!” someone was crying. In fact a lot of kids were crying now too. / “Låt dem inte döda oss!” någon grät. Faktum är att många barn grät nu också.

“Don’t let them kill us!” / “Låt dem inte döda oss!”

someone was crying / någon grät.

In fact, a lot of kids were crying now too. / Faktum är att många barn grät nu också.

 

 

But Akira dropped the spear again and he was wheezing. His spear clattered to the floor with a lot of noise, after all the shaft was hard wood and the floor was concrete. Elsewhere everything else was quiet except for people’s sufferings.

Men Akira tappade spjutet igen och han väsnade. Hans spjut smattrade i golvet med mycket oväsen, skaftet var trots allt hårt trä och golvet av betong. På andra ställen var allt annat tyst utom människors lidanden.

 

But Akira/Men Akira…

…tappade spjutet / dropped the spear

igen och han väsnade / again and he wheezed/

Hans spjut smattrade / His spear smattered/clattered

i golvet med mycket oväsen / på golvet med mycket ljud / on the floor with a lot of loudness/noise.

the shaft was all hard wood and / skaftet var hårt trä och

golvet av betong / the floor was concrete.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.